ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy Program (Veterinary Clinical Studies)

 

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ เป็นหลักสูตร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ขั้นสูง เกี่ยวกับการวิจัยทางด้านคลินิก เพื่อนำไป สร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย การรักษา การควบคุมป้องกันโรค ตลอดจน การจัดการให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูง ซึ่งความรู้ที่บัณฑิตจะต้องมี ควรจะสอดรับกับความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • แบบ 1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการรับรอง
  • แบบ 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีมาก

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน 1.1

แผน 1.2

1) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

    - สัมมนา

4 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

    - วิชาเอกบังคับ

3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

    - วิชาเอกเลือก

-

-

2) วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 1-72 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 

ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร

  • Advanced Research Methodology in Veterinary Clinical Studies
  • Seminar
  • Thesis

 

ความร่วมมือด้านวิชาการ

  • กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • Royal Veterinary College, University of London
  • CIRAD, France
  • FAO

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จรัสพิมพ์ ทรงประเสริฐ
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 034-351-901-3 ต่อ 1601
โทรสาร 034-351-405