น้ำยาคงสภาพร่างนิ่มของสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางสัตวแพทย์

ที่มาหรือความสำคัญและปัญหาในการประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้

วิธีคงสภาพร่างมนุษย์และสัตว์เพื่อใช้ในการศึกษาโครงสร้างอวัยวะ ใช้การฉีดน้ำยาคงสภาพที่ป้องกันการเน่าและสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย องค์ประกอบหลักของน้ำยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว ได้แก่ สารละลายฟอร์มาลีน และแอลกอฮอล์ ร่างที่ได้จากการเตรียมด้วยวิธีนี้ มีเนื้อเยื่อแห้งและข้อต่อต่างๆ ติดและไม่สามารถหมุนได้ สีของอวัยวะต่างๆเปลี่ยนไปจากเดิม และผลที่สำคัญของการใช้น้ำยาคงสภาพสูตรนี้คือ มีไอระเหยของฟอร์มาลีนที่ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ทำให้ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่สัมผัส

Vestibulum id urna

การพัฒนาน้ำยาคงสภาพสูตรใหม่จึงมุ่งเน้นที่การลดปริมาณฟอร์มาลีน ให้น้อยที่สุด หรือไม่ใช้ฟอร์มาลีนเลย และแทนที่ฟอร์มาลีนด้วยแอลกอฮอล์ หรือสารละลายเกลือ เพื่อคงสภาพของร่างให้อยู่ในสภาพธรรมชาติมากที่สุด แม้ว่าในปัจจุบันจะมีรายงานหลายฉบับแสดงผลที่ดีของการทดสอบสูตรน้ำยาคงสภาพทั้งที่มีสัดส่วนฟอร์มาลีนต่ำและน้ำยาที่ไม่มีฟอร์มาลีนเป็นส่วนผสมในการเก็บรักษาร่างมนุษย์และสัตว์ แต่การนำสูตรเหล่านั้นมาใช้ในการแตรียมในการเตรียมซากเพื่อการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์และการฝึกปฏิบัติทางสัตวแพทย์ จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติต่างๆ ของน้ำยา ได้แก่ น้ำยาต้องคงสภาพร่างได้ดีและรักษาสภาพร่างได้เป็นระยะเวลานาน น้ำยาคงสภาพต้องไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติกับร่าง สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของน้ำยาคงสภาพต้องหาซื้อได้ง่ายและไม่มีข้อจำกัดทางกฏหมายในการซื้อ นอกจากนี้วิธีการเตรียมน้ำยาต้องง่ายและไม่ซับซ้อนทำให้สามารถเตรียมน้ำยาได้ปริมาณมากๆ และมีค่าใช้จ่ายของสารเคมีที่ไม่สูง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการคงสภาพร่างสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น โค ม้า และสุกร ผู้ประดิษฐ์จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสูตรน้ำยาคงสภาพที่ทำให้ร่างนิ่มและยืดหยุ่นเหมือนสัตว์ที่มีชีวิต ไม่มีกลิ่นของร่างและสารเคมีที่ระคายเคืองต่อระบบหายใจ ทั้งยังต้องสามารถรักษาสภาพร่างไว้เป้นระยะเวลานานและมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูง

 

กระบวนการผลิต

1. ค้นคว้าและวิเคราะห์คุณสมบัติของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบของน้ำยาคงสภาพร่างมนุษย์และสัตว์

2 .พัฒนาสูตรน้ำยาคงสภาพที่ใช้เตรียมร่างนิ่ม

3. ประเมินคุณภาพร่างสัตว์ที่คงสภาพด้วยน้ำยาคงสภาพจากสูตรทันทีที่เสร็จจากการเตรียมร่าง

4.ประเมินคุณภาพร่างสัตว์ที่คงสภาพด้วยน้ำยาคงสภาพจากสูตรในระยะเวลาต่างๆ

5. วิเคราะห์ผลการประเมิน และปรับปรุงสูตรน้ำยา

6. ประเมินคุณภาพร่างสัตว์ที่คงสภาพด้วยน้ำยาคงสภาพจากสูตรที่ปรับปรุงทันทีที่เสร็จจากการเตรียมร่าง

7. ประเมินคุณภาพร่างสัตว์ที่คงสภาพด้วยน้ำยาคงสภาพจากสูตรที่ปรับปรุงในระยะเวลาต่างๆ

8. ประเมินคุณภาพการนำร่างสัตว์ที่คงสภาพด้วยน้ำยาคงสภาพจากสูตรที่ปรับปรุงใช้ในการฝึกปฏิบัติสัตวแพทย์

9. สรุปผลการทดสอบ
ส่วนประกอบหลัก สารละลายเกลือ แอลกอฮอล์ และน้ำ
คุณสมบัติสำคัญ

1. น้ำยาไม่มีกลิ่นฉุนและไอระเหยที่ระคายเคือง

2. น้ำยาสามารถคงสภาพร่างได้ดีและสามารถเก็บร่างให้อยู่ในสภาพดีเป็นระยะเวลานาน

3 น้ำยาสามารถซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อได้ดี

ผู้ประดิษฐ์ : ศิริรักษ์ จันทครุ,อภันตรี ด้วงเงิน,มนชนก วิจารสรณ์,ม.ล. นฤดี เกษมสันต์ และเสรี กุญแจนาค
สังกัด : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-5797539 โทรสาร : 02-9428954 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.