Facebook

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ในปี พ.ศ. 2523 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชน และใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิต เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการรักษาสัตว์ คือ โรงพยาบาลสัตว์บางเขน ซึ่งเปิดให้บริการรักษาสัตว์ทุกประเภท แต่สัตว์ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว สำหรับสัตว์ป่วยที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น สุกร โค กระบือ มีเป็นส่วนน้อย ดังนั้นคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงต้องอาศัยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และฟาร์มเอกชนเป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนิสิตทางด้านสัตว์เศรษฐกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงมีความคิดริเริ่มที่จะหาแหล่งฝึกงานทางด้านโคนม จึงได้เลือกพื้นที่ให้บริการและการเลี้ยงโคนมของสหกรณ์โคนมหนองโพ ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นพื้นที่ดำเนินการ ในขั้นแรกได้ทดลองเปิดสถานบริการรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโคนม โดยเช่าอาคารซึ่งตั้งอยู่ในซอยบ้านหนองรี หมู่ 8 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ทำการ และมีรถยนต์ออกให้บริการรักษาสัตว์ป่วยนอกสถานที่ 1 คัน มีอาจารย์และสัตวแพทย์ 2 ท่าน ผลัดเปลี่ยนกันออกปฏิบัติงานในพื้นที่

ขณะเดียวกันการเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งดำเนินการโดยสหกรณ์โคนมหนองโพได้มีการขยายตัว มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดสถานบริการด้านสุขภาพสัตว์ให้แก่สมาชิก จึงได้เสนอโครงการความร่วมมือกับทาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่จะเปิดสถานบริการด้านการรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพโคนมเพื่อเป็นการให้บริการสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์โคนมหนองโพ ได้บริจาคที่ดินหนึ่งผืน มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ฝั่งตรงข้ามกับซอยบ้านหนองรี ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ โดยใช้ ชื่อว่า “โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่หนองโพ” และเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2523 ในเวลาต่อมาสหกรณ์โคนม หนองโพ ยังให้ความช่วยเหลือจัดหาที่ดินเพิ่มให้กับทางโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อรองรับการขยายงานมาถึงปัจจุบันโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 17 ไร่เศษ

เปิดให้บริการ

  •  เวลาในการให้บริการฝ่ายสัตว์เลี้ยง เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.30 น. ยกเว้นวันศุกร์หยุดให้บริการเวลา 11.30 – 16.30 น.
  •  เวลาให้บริการฝ่ายสัตว์ใหญ่ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ 13.00 น. - 16.00 น.

  • จันทร์ คลินิกพิเศษระบบประสาท
  • อังคาร คลินิกพิเศษโรคผิวหนัง  
  • พุธ คลินิกพิเศษสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ,คลินิกพิเศษโรคแมว  
  • พฤหัสบดี คลินิกพิเศษโรคหัวใจ  

ติดต่อ

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
121 ม.8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ : 032-389182, 032-389046 โทรสาร : 032-389295