เทคโนโลยีเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสอุบัติใหม่ในฟาร์มปลานิลและปลานิลแดงอย่างยั่งยืน