ไทยสู้โควิด-19 โดย รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

 

ไทยสู้โควิด-19 โดย รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ณ วันที่ 27 เมษายน 2563