คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและ ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทาง สาขาวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม

และสอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมุ่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี ของไทยด้วยเพื่อให้บัณฑิตสัตวแพทย์พร้อมทำงานในสายงานบริการด้านวิชาชีพให้กับประชาชน และมีความตระหนักในบทบาทของความเป็นพลเมืองโลกซึ่งจัดว่าเป็นคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ฝ่ายกิจการนิสิตจัดเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะ ที่มีส่วนในการร่วมพัฒนานิสิตสู่บัณฑิตสัตวแพทย์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีแนวทางในการพัฒนานิสิตภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนานิสิต สู่บัณฑิตสัตวแพทย์ที่พร้อมทำงานในระดับชาติ และนานาชาติ” ซึ่งนำมาสู่พันธกิจหลัก 3 ประการได้แก่ 1. เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านสัตวแพทย์สู่บทบาทสัตวแพทย์ของประชาชน 2.เสริมสร้างทักษะชีวิต สู่การดำเนินชีวิตในบทบาทของพลเมืองโลกและ 3. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีแนวทางในการพัฒนานิสิตต่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และผลที่คาดว่าจะได้รับตามปณิธานของคณะและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางแสดงแนวทางในการพัฒนานิสิตของคณะสัตวแพทยศาสตร์ | คลิกที่นี่