คณะกรรมการกองทุนย่อยพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

คลิกที่นี่


ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เงื่อนไข การให้ทุนการศึกษาจากเงินกองทุนย่อยพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกที่นี่

กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราจ้างเหมานิสิตช่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่

แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คลิกที่นี่

กำหนดอัตราค่าสมนาคุณในงานประจำปี งานพิธี หรืองานเฉพาะกิจ และกิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่

แนวทางการช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คลิกที่นี่


ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

คลิกที่นี่


ทุนสนับสนุนและการสนับสนุนนิสิตสัตวแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

คลิกที่นี่

1.ทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทประจำปี ในวงเงิน 500,000 บาทแบ่งเป็น : 20,000.- บาท/ปีการศึกษา 15,000.- บาท/ปีการศึกษา 10,000.- บาท/ปีการศึกษา คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร : เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียร    ในการศึกษา คลิกที่นี่

2.ทุนฉุกเฉินเพื่อเยียวยานิสิตจากสถานการณ์โรค COVID-19 จำนวน 200 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท  คลิกที่นี่
 

3.ทุนกู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวงเงิน 1,000,000 บาท  คลิกที่นี่
 

4.เงินสนับสนุนค่า internet สำหรับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกคน คนละ 500 บาท ในวงเงิน 450,000 บาท   คลิกที่นี่