ชุมนุมต่างๆ

          ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา | คลิกที่นี่


          ชุมนุมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | คลิกที่นี่


          ชุมนุมอนุรักษ์สัตว์ป่า | คลิกที่นี่


          ชุมนุมดนตรี | คลิกที่นี่


          ชุมนุมรักสัตว์เลี้ยง | คลิกที่นี่


          วารสารสโมสรนิสิตสัตวแพทย์ | คลิกที่นี่


ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนิสิตและชุมนุมในสังกัด

          ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ | คลิกที่นี่


          ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน หลังตัดงบ | คลิกที่นี่


          ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ | คลิกที่นี่

          ตัวอย่างหนังสือขอขอบคุณ | คลิกที่นี่


          สรุปรายรับ - รายจ่าย สโมสรนิสิต | คลิกที่นี่


          โครงการ | คลิกที่นี่

          ขั้นตอนการดำเนินงานสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คลิกที่นี่


          เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต (กองกิจการนิสิต) | คลิกที่นี่