คณะอนุกรรมการฝึกงาน | คณะอนุกรรมการฝึกงาน | คณะอนุกรรมการฝึกงาน เพิ่มเติม


โครงสร้างกิจกรรมการฝึกงานและการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ อัตลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ของนิสิตหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2557

          Proposed Concept | คลิกที่นี่


          ตารางการฝึกงาน | คลิกที่นี่


          แนวทางในการดำเนินการด้านการฝึกงาน | คลิกที่นี่


          การศึกษาดูงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน | คลิกที่นี่


          การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ | คลิกที่นี่


          การฝึกหัตถการและเวชปฏิบัติเบื้องต้นในสัตว์เลี้ยง | คลิกที่นี่


          Companion Animals-Min Requirement | คลิกที่นี่


          การฝึกหัตถการและเวชปฏิบัติเบื้องต้นในสัตว์ใหญ่ | คลิกที่นี่


          การฝึกงานด้านการเลี้ยงดูและการจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง | คลิกที่นี่


          การฝึกงานด้านการเลี้ยงดูและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก | คลิกที่นี่


          การฝึกงานด้านการเลี้ยงดูและการจัดการฟาร์มสุกร | คลิกที่นี่


ข้อควรปฏิบัติในการฝึกงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 แห่ง | คลิกที่นี่ .doc | คลิกที่นี่ .pdf


การแต่งกายของนิสิตสัตวแพทย์เพื่อเข้ารับฝึกงาน โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คลิกที่นี่


คู่มือการใช้งานระบบบันทึกกิจกรรมนิสิต (สำหรับนิสิต) | คลิกที่นี่ .doc | คลิกที่นี่ .pdf