ประวัติภาควิชาปรสิตวิทยา 

 ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ แต่เดิมเป็นหมวดวิชาหนึ่งของภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยในปี พ.ศ. 2540 หมวดวิชาปรสิตวิทยา ได้แยกตัวออกมาจากภาควิชาพยาธิวิทยา และได้จัดตั้งเป็นภาควิชาปรสิตวิทยา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 11 ง. ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2539

 

ปรัชญา ปณิธาน 

ภาควิชาปรสิตวิทยา มีปรัชญาของภาค คือ “วิจัยเป็นเลิศ ประมวลสู่บทเรียน ตอบสนองความต้องการของสังคม”


วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่น แสวงหา พัฒนาองค์ความรู้ทางปรสิตวิทยาเพื่อความเป็นเลิศที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม


ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.นสพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง
ปัจจุบัน
อ.นสพ.ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว
26 กรกฎาคม 2558 – 2561
ศ.นสพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
1 เมษายน 2556 – 26 กรกฎาคม 2558

 

ผศ.ดร.นสพ.ดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์
พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม 2556
ศ.นสพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2553
รศ.นสพ.วีระพล จันทร์สวรรค์
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2545