ผศ.นสพ.คัมภีร์  พัฒนะธนัง

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : Veterinary Helminthology

โทรศัพท์ /โทรสาร :
0-2942-8438

e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผลงานวิจัย 


รศ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ :โปรโตซัววิทยา

โทรศัพท์ /โทรสาร :
0-2942-8438

e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผศ.ดร.จำนงจิต ผาสุข

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : กีฏวิทยา แมลงวันริ้นดำ

โทรศัพท์ /โทรสาร :
0-2942-8438

e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิจัย 


รศ.น.สพ.ดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ :โปรโตซัววิทยา โรคพยาธิจากสัตว์สู่คน

โทรศัพท์ /โทรสาร :
0-2942-8438

e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานวิจัย 


ผศ.ดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ : 1. Parasitic protozoa zoonosis
2. Effect of climate change on parasites behaviour’s
3. Novel chemotherapeutics for parasitic protozoa diseases.

โทรศัพท์ /โทรสาร :
0-2942-8438
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผลงานวิจัย 


อ.ดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ :Parasitology, Protozoology, Molecular biology, Immunology, Biotechnology

โทรศัพท์ /โทรสาร :
0-2942-8438

e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ :ปรสิตวิทยา การเพาะเลี้ยงเห็บเพื่อการวิจัย

โทรศัพท์ /โทรสาร :
0-2942-8438

e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ :ปรสิตวิทยา เทคนิคทางด้านโปรตีน

โทรศัพท์ /โทรสาร :
0-2942-8438

e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว

ความสนใจหรือความเชี่ยวชาญพิเศษ :-

โทรศัพท์ /โทรสาร :
0-2942-8438

e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.