ที่ตั้ง

ที่ตั้งภาควิชาปรสิตวิทยา
ชั้น 4  อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 1401 หรือ 0-2942-8438
โทรสาร : 0-2942-8438

เว็บไซต์ภาควิชา 

parasite.vet.ku.ac.th

Facebook 

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์