ที่ตั้ง

ภาควิชาเภสัชวิทยา
ชั้น 5 อาคารเรียนเละปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4501, 0-2579-7537
โทรสาร : 0-2579-7537
ภายใน มก. : 1058

เว็บไซต์ภาควิชา 

www.pharmaco.vet.ku.ac.th

FACEBOOK 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.