ตรวจวิเคราะห์ และบริการความรู้  
 

 

โครงการตรวจวิเคราะห์ยาและสารตกต้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
สอบถามที่ โทร: 0-2940-6570, 0-2579-7537 Fax: 0-2579-7537

 


เอกสารประกอบการสอน: สารกำจัดศัตรูพืช
รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ


เอกสารประกอบการสอน: ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินปัสสาวะ

รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ


รู้ไว้ใช่ว่า.. คู่มือการใช้เครื่องมือพื้นฐาน

นภสร เผ่าชูศักดิ์

 

 


การให้ยาและวัคซีนสัตว์เลี้ยง


นานาสาระกับยาเคมีบำบัด


รู้ไว้ใช่ว่า..เรื่องตู้ยาประจำบ้าน


นานาสาระบนซองยา


หลักการแก้ไขเบื้องต้น
กรณีได้รับสารพิษ

สารเคมีที่เป็นพิษในสัตว์เลี้ยง
และทางในการแก้ไข ชุดที่ 1

สารเคมีที่เป็นพิษในสัตว์เลี้ยง
และทางในการแก้ไข ชุดที่ 2

สารเคมีที่เป็นพิษในสัตว์เลี้ยง
และทางในการแก้ไข ชุดที่ 3

ฤดูฝน...
ระวังสัตว์เลี้ยงจากคางคก


 

 เอกสาร 
 

  • ใบส่งตรวจ | Download     อัตราค่าบริการ | Download      ข้อแนะนำในการส่งตรวจ | Download