รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4505
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน


รศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4512
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน


รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4516
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน


รศ.สพ.ญ.ดร.ปารียา อุดมกุศลศรี

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4503
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน


รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4512
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน


ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4502
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน


รศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4504
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน


ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4511
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน


อ.สพ.ญ.ดร.ไกรสิริ ขีดขั้น

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4512
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน

นางสาวนฤมล กลางแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4517
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน

นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4520
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน

นางนิตยา แจ้งโพธิ์นาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-2797-1900 ต่อ 4501
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.