1.ชำนาญการ

1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ คลิกที่นี่

1.2 การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ คลิกที่นี่

2.ชำนาญการพิเศษ

2.1 การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ คลิกที่นี่

2.2 การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ คลิกที่นี่

2.3 แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

2.4 แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ คลิกที่นี่