คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่น รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557,รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2557,รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2555

 

ปี 2558

ปี 2558 รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557
สาขาพัฒนาสังคม ประเภทหน่วยงาน "โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน"
รางวัลพระราชทานเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นชองชาติ
มอบโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปี 2557 ปี 2557 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2557 จากสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ หัวข้อ "คลินิกสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง"
รางวัลนวัตกรรมการให้บริการที่เป็นเป็นเลิศ
มอบโดย รองนายกรัฐมนตรี

ปี 2557 รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาคโปสเตอร์ เรื่อง ระบบการลาออนไลน์
รางวัลชนะเลิศ
มอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2556

ปี 2556 รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทภาคโปสเตอร์
เรื่อง ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการบันทึกเวลาผ่านเครื่องสแกนนิ้ว (e-payrool)
รางวัลชนะเลิศ
มอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2555 ปี 2555 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2555 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
ผลงาน "หุ่นจำลองยางพารา สื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย"
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
มอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2555 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2555 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
ผลงาน "โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ การเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริงใจ"
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
มอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2555 รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ผลงาน "รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและหน่วยงานโดยตรวจตามองค์ประกอบ"
รางวัลประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2554

ปี 2554 รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554
ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน รางวัลดีเยี่ยม จากผลงาน การชำระเงินผ่านระบบ Electronic (i-cash)
รางวัลดีเยี่ยม
มอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2554 รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554
ประเภทแนวทางปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน รางวัลดีเยี่ยม
จากผลงานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารงาน (FIS : Faculty Information System)
รางวัลดีเยี่ยม
มอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2554
รางวัลระดับดี โครงการประกวดหน่วยงานพอเพียงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลระดับดี
มอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2553

 

 
ปี 2553 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี 2553 รางวัลดี่เด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ
สำหรับกระบวนงาน การรักษาสัตว์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ของ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลดีเด่น
มอบโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ปี 2553 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี 2553 รางวัลดี่เด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ
สำหรับกระบวนงาน การจัดตั้งธนาคารเลือดสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลดีเด่น
มอบโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ปี 2553 รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 ประเภทรางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
รางวัลดีเยี่ยม ผลงาน "กระบวนงานการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานด้านเอกสารและการติดต่อประสานงาน"
รางวัลดีเยี่ยม
มอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์