ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เน้นการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและ ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทาง สาขาวิชาชีพสัตวแพทยศาสตร์ มีคุณภาพเป็นสากล ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสอดคล้องกับ ความต้องการของสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยังมุ่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี ของไทยด้วย

วิสัยทัศน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันสัตวแพทยศาสตร์สากล เพื่อสุขภาพที่ดีของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

เราสร้างและพัฒนาบุคลากร ความรู้ วิทยาการ นวัตกรรม ทางสัตวแพทย์ เพื่อสุขภาพคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยของอาหาร และชี้นำการวินิจฉัย รักษาสัตว์ในระดับสูง ด้วยมาตรฐานสากล ความเป็นมืออาชีพ และจริยธรรม

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

   1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของสังคม เพื่อรองรับนโยบาย การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
   2. วิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการศึกษาวิจัยทาง ด้านสัตวแพทย์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศทางด้านปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์น้ำ ตลอดจน ความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์
   3. บริการสังคม ถือเป็นงานหลักที่สำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นงานบริการในโรงพยาบาล สัตว์ ทั้ง 3 แห่งงานบริการนอกสถานที่ และงานโครงการพัฒนาวิชาการ
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยปลูกฝังให้นิสิตและบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกและมีกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย