รองคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Vestibulum id urna

รองคณบดีกำแพงแสน

ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์

เบอร์ภายใน : 1402
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ

เบอร์ภายใน : 1215
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

Vestibulum id urna

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม

เบอร์ภายใน : 2315
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร

เบอร์ภายใน : 1402
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน

ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์

เบอร์ภายใน : 4502
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

Vestibulum id urna

รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและสื่อสารองค์กร

ผศ.น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี

เบอร์ภายใน : 1501
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน
พระชนมพรรษา

Vestibulum id urna

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา

ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ

เบอร์ภายใน : 1601
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผศ.น.สพ.ดร.ชัยกร ฐิติญาณพร

เบอร์ภายใน : 2418
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
 
Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.สพ.ญ.ดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม

เบอร์ภายใน : 3120
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.สพ.ญ.สุวิชา เกษมสุวรรณ

เบอร์ภายใน : 1601,1506
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย

เบอร์ภายใน : 4611
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.พยาธิวิทยา

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  กำแพงแสน

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุนทรี เพ็ชรดี

เบอร์ภายใน : 1501
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.สพ.ญ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทย

เบอร์ภายใน : 1402
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย

เบอร์ภายใน : 4511
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เภสัชวิทยา

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.สพ.นิพนธ์ วงศ์ประเสริฐ

เบอร์ภายใน : 3131
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บางเขน

อ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา

เบอร์ภายใน : 1501
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน

ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ

เบอร์ภายใน : 2615
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ บางเขน

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน

ผศ.น.สพ.อลงกต บุญสูงเนิน

เบอร์ภายใน : 1402
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.สพ.ญ.ดร.ประภัสสร บุญสูงเนิน

เบอร์ภายใน : 4213
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.กายวิภาคศาสตร์

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์

เบอร์ภายใน : 2702
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
หน่วยสุนัขทรงเลี้ยง

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ กำแพงแสน

นายกรไชย กรแก้วรัตน์

เบอร์ภายใน : 1412
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน

อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล

เบอร์ภายใน : 4701
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ บางเขน

ผศ.น.สพ.ชยกฤต สินธุสิงห์

เบอร์ภายใน : 1301-2
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาทางคลินิกขั้นสูง

ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา

เบอร์ภายใน : 2408
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กำแพงแสน

อ.พิชัย จิรวัฒนาพงศ์

เบอร์ภายใน : 1402
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

หัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์

เบอร์ภายใน : 4204
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.กายวิภาคศาสตร์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข

เบอร์ภายใน : 4313
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา

ผศ.ดร.สันติ แก้วโมกุล

เบอร์ภายใน : 4413
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.สรีรวิทยา

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ

เบอร์ภายใน : 4505
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เภสัชวิทยา

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา

รศ.น.สพ.ดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร

เบอร์ภายใน : 2609
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.พยาธิวิทยา

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา

ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง

เบอร์ภายใน : 1406
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.ปรสิตวิทยา

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ

เบอร์ภายใน : 1603
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา

เบอร์ภายใน : 2408
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

อ.น.สพ.นรุตม์ ทะนานทอง

เบอร์ภายใน : 1402
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข

เบอร์ภายใน : 1501
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

ผู้อำนวยการศูนย์ / โรงพยาบาลสัตว์ / หัวหน้าสำนักงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Vestibulum id urna

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม

เบอร์ภายใน : 1201
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

Vestibulum id urna

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน

ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล

เบอร์ภายใน : 1501
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน

Vestibulum id urna

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ

อ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข

เบอร์ภายใน : 1501
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
โรงพยาบาลสัตว์ หนองโพ

Vestibulum id urna

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน

น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์

เบอร์ภายใน : -
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน

Vestibulum id urna

รักษาการหัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง กำแพงแสน

ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์

เบอร์ภายใน : 1401-2
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Vestibulum id urna

หัวหน้าหน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน

ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง

เบอร์ภายใน : 2318
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
-

Vestibulum id urna

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม

เบอร์ภายใน : 1201
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม

Vestibulum id urna

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร

เบอร์ภายใน : 1202
e-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location :
ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม