ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Veterinary Pharmacology and Toxicology)

 

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน ให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาด้านเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ โดยพัฒนากำลังคนที่จะทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่จะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในสาขานี้และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาสัตวแพทย์ สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันซึ่งได้รับรองจาก ก.พ.

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก 2

1) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

    - สัมมนา

 2 หน่วยกิต 

    - วิชาเอกบังคับ

 7 หน่วยกิต

    - วิชาเอกเลือก

 -

2) วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร

Kinetics of Drugs and Chemicals in Animals, Toxicology in Animals, Research Methods in Veterinary Pharmacology and Toxicology, Applied Veterinary Pharmacology. Statistics in Veterinary Medicine, Selected Topics in Veterinary Pharmacology and Toxicology, Environmental Toxicology in Veterinary medicine, Mycotoxins in Food Chains, Seminar, Thesis

 

หัวข้อวิจัยในหลักสูตร

งานวิจัยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยยา สารเคมี และสารพิษชนิดต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งทางด้านจลนศาสตร์ การออกฤทธิ์และประสิทธิภาพการตกค้างของยาและสารต่างๆเหล่านี้ในร่างกายสัตว์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวสัตว์ และอาจส่งผลถึงมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

 

ความร่วมมือด้านวิชาการ

University of Tokyo, University of Pisa, Hokkaido University, University of Chemistry and Technology (Czech Republic), National Research Counal (Italy), University of Toulouse, FAO, KAPI, CASAF, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., MTEC, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมปศุสัตว์ และกระทรวงสาธารณสุข

 

ที่อยู่ติดต่อ

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2797-1900 ต่อ 4501,   0-2579-7537 โทรสาร 0-2579-7537  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.