ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Veterinary Epidemiology)

 

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งแนวลึกและแนวกว้างเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านระบาดวิทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมป้องกันโรค ตลอดจนการจัดการให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพการผลิตสูง ซึ่งความรู้ที่บัณฑิตจะต้องมีควรจะสอดรับกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก 1

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

1) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

    - สัมมนา

2 หน่วยกิต  (ไม่นับหน่วยกิต)

                2 หน่วยกิต

                2 หน่วยกิต

    - วิชาเอกบังคับ

                -

              11 หน่วยกิต

              11 หน่วยกิต

    - วิชาเอกเลือก

-

ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต

2) วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

-

3) การศึกษาค้นคว้าอิสระ

-

-

                 6 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

 

ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร

 • Research Methods in Veterinary Epidemiology
 • Veterinary Biostatistics I
 • Computer Application in Veterinary Epidemiology I
 • Veterinary Epidemiology I
 • Applied Geographic Information System in Veterin ary Medicine
 • Veterinary Epidemiology II
 • Computer Application in Veterinary Epidemiology II
 • Risk Analysis in Veterinary Epidemiology
 • Disease Surveillance
 • Animal Health Economics and Planning
 • Social Network Analysis
 • Seminar
 • Thesis

 

หัวข้อวิจัยในหลักสูตร

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคในสัตว์ การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายแบบเบย์เซียนการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
แบบจำลองโรคระบาด

 

ความร่วมมือด้านวิชาการ

 • กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • Royal Veterinary College, University of London
 • CIRAD, France
 • FAO

 

ที่อยู่ติดต่อ

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท์ 034-351-901-3 ต่อ 1601 โทรสาร 034-351-405