ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :     Master of Science (Veterinary Microbiology)

 

ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม มีความใฝ่รู้ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ ที่สมารถนำไปประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสัตวแพทยศษสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก 2

1) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

    - สัมมนา

  2 หน่วยกิต 

    - วิชาเอกบังคับ

 10 หน่วยกิต

    - วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2) วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร

 • การวินิจฉัยทางชีววิทยาคลินิก
 • จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์แบบเข้ม
 • บูรณาการทางไวรัสวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
 • สโมสรวารสารทางจุลชีววิทยาการสัตวแพทย์

 

หัวข้อวิจัยในหลักสูตร

การพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการสัตวแพทย์ สำหรับการวินิจฉัยและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อที่ก่อโรคในสัตว์และโรคสัตว์สู่คน วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลทางการสัตวแพทย์ การวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำทางจุลชีววิทยา การผลิตวัคซีนต้านเชื้อแบคทีเรียในสัตว์น้ำ การตรวจอาหารปลอดภัยทางจุลชีววิทยาสัตวแพทย์ การประเมินความเสี่ยงของแบคทีเรียดื้อยาในสัตว์ และกลไกการดื้อยาของแบคทีเรีย

 

ความร่วมมือด้านวิชาการ

 • สถาบันสุขภาพสัตว์ และกองวัคซีน กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • St. Jude Children Hospital, USA.
 • Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.
 • Kansas State University, USA.

 

ที่อยู่ติดต่อ

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ : 0-2-942-8436, 0-2-797-1900 ต่อ 4301 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.