ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Animal Health and Biomedical Sciences)

 

ข้อมูลทั่วไป

เป็นหลักสูตรรองรับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมีคณาจารย์ทุกภาควิชาเข้าร่วมในการบริหารหลักสูตร ทำให้มีขอบข่ายเนื้อหาวิชาในแนวลึกที่จะศึกษาอย่างกว้างขวางและรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมได้อย่างรวดเร็ว เช่นชีววิทยาระดับโมเลกุลพันธุกรรม ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล และเชื่อมโมเลกุล และเชื่อมโยงความรู้ด้านพื้นฐานเข้ากับด้านชีวเวชศาสตร์ทำให้เกิดความรู้ใหม่ และนวัตกรรมใหม่ทางการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคในคนและสัตว์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก 1

แบบ ก 2

แบบ ข

1) วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

    - สัมมนา

2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

2 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

    - วิชาเอกบังคับ

 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

    - วิชาเอกเลือก

 -

ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

2) การค้นคว้าอิสระ

-

-

6 หน่วยกิต

3) วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

-

หน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

 

ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร

  • ชีวเคมีระดับเซลล์ขั้นสูงในสัตว์
  • ชีวสถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
  • สาระทางกายวิภาคศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวเวชศาสตร์
  • ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
  • วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลและเซลล์
  • โรคติดเชื้อแบคทีเรียอุบัติใหม่และสถานการณ์ปัจจุบัน
  • พยาธิวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
  • เทคโนโลยีทางชีวภาพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์

 

ที่อยู่ติดต่อ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทรศัพท์ : 0-2-797-1900 ต่อ 1106    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web site